Børn

Psykologisk undersøgelse af børn og unge

Formål: Formålet med psykologisk at undersøgelse børn er som regel en afdækning barnets konkret kognitive-  og/eller social kognitive  funktionsniveau. Typisk med formål at afklare om barnet har særlige udfordringer og heraf følgende særlige behov i hverdagen. Undersøgelsen kan også fungere som indgang til yderlig afdækning, fx i børnepsykiatrisk regi (foregår i samarbejde med PPR eller egen læge). Grundlæggende bruges undersøgelsen til at afdække ressourcer og problemområder i forhold til de udfordringer barnet møder i sin hverdag, både af intellektuel og social karakter og for hjælpe med at skabe så realistiske pædagogisk psykologiske tiltag og handleplaner som muligt.

Metode: Den psykologiske undersøgelse består altid af en anamnese (spørgeskema til forældre) og diagnostisk interview (med både forældre og barnet selv), samt af et testbatteri hvor undersøger udvælger relevante test ud fra henvisningsgrunden. Som regel indgår også et spørgeskema til de lærere og pædagoger der til daglig har kontakt med barnet.

Baggrund/Henvisning: Inden den psykologisk undersøgelse kan påbegyndes, laves typisk årsagsanamnese, fx i form af et henvisningsgrundlag. Årsagen/henvisningen begrundes med en undren, fx over manglende behandlingseffekt, begrænset udvikling, bekymring for psykopatologi og lignende. Ligeledes afklares typisk også et sigte med undersøgelsen, fx hvordan der sættes relevante udviklingsmål, samt evt. er behov for yderlig udredning mv.

Omfang: Undersøgelsen forventes at vare mellem 3- 6 timer i alt, fordelt over 2-4 gange, og vil indenfor ca. 3 uger, munde ud i en skriftlig rapport og mundtlig tilbagemelding til forældre (samt evt. barnet selv, afhængig af alder). Andre relevante professionelle, undervisere, sagsbehandlere kan inddrages efter forældrenes samtykke og relevans.

Der foretages en samlet vurdering med beskrivelse af de ressourcer og udfordringer der findes. Der gives konkrete forslag til hvordan behov tilgodeses mest effektivt og hvordan man bedst støtter den videre udvikling, således alle kan få en bredere forståelse for de udfordringer
de står med og samtidig vises nye handlemuligheder.

Pris: Afhænger af undersøgelsens omfang, inkl. testforbrug samt behov for tilbagemelding. Pristilbud gives altid forud for opgavens påbegyndelse.