Persondataloven

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.
Jævnfør Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af psykolognævnet. https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet
Europæisk lovgivning fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:
1. Hvilke oplysninger?
Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.
Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.
Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.
Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.
2. Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.
I særlige tilfælde kan der efter reglerne ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.
De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.
Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt via Psykologloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I nogle tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

5. Lovgivning og evt. klage
Jeg overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.
Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

LOVE OG REGLER (maj 2018):
Om journaler:
Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om behandling af personoplysninger:
EU´s Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om pligt til at underrette om fare:
Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om underretningspligt, når det gælder børns trivsel:
Serviceloven paragraf 154.

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

Klage over min behandling af dine oplysninger:
Borgergade 28, 5., 1300 København K. www.datatilsynet.dk

DATAANSVARLIG:
Navn: Dorthe Löyche
autoriseret psykolog
cvr nr: 33103387
Adresse. Kurlandsgade 4 st tv
Telefon: 42287878