Psykologiske test for voksne

Formål: Formålet med den psykologiske undersøgelse kan være, undersøgelse af det kognitive funktionsniveau og personlighedsstruktur, med henblik på planlægning af den videre behandling, f.eks. valg af terapiform og realistiske terapeutiske mål. Ligeledes kan undersøgelsen bruges til at afdække ressourcer og problemområder i forhold til valg af uddannelse og arbejde, og hermed hjælpe med at skabe så realistiske handleplaner som muligt, herunder fx revaliderings- og flexjobafklaring.. Undersøgelsen kan også afdække behov for yderligere undersøgelse og diagnosticering af psykopatologi.

Metode: Den psykologiske undersøgelse kan bestå af anamnese og diagnostisk interview (hvis vedkommende i forvejen er i terapiforløb, kan dette udelades), samt af et testbatteri, hvor undersøger udvælger relevante test ud fra henvisningsgrunden.

Baggrund/Henvisning: Inden den psykologisk undersøgelse kan påbegyndes, laves typisk årsagsanamnese, fx i form af et henvisningsgrundlag. Årsagen/henvisningen begrundes med en undren, fx over manglende behandlingseffekt, begrænset udvikling, bekymring for psykopatologi og lignende. Ligeledes afklares typisk også et sigte med undersøgelsen, fx hvordan der sættes relevante uddannelsesmæssige- eller arbejdsmæssige mål, er behov for yderlig udredning mv.

Omfang: Undersøgelsen forventes at vare mellem 1- 6 timer i alt, fordelt over 1-4 gange, og vil indenfor 3 uger, munde ud i en skriftlig rapport og mundtlig tilbagemelding til testpersonen, og eventuelt forældre, sagsbehandler og/ eller andre relevante professionelle.

Pris: Afhænger af undersøgelsens omfang, inkl. testforbrug samt behov for tilbagemelding. Pristilbud gives altid forud for opgavens påbegyndelse.

 

Følgende test anvendes typisk:

ASRS v.1.1: Er en symptomcheckliste bruges som hjælp til at screene for ADHD hos voksne patienter . Spørgsmålene er i overensstemmelse med DSM-IV-TR-kriterierne.

WAIS-IV
Wechsler Adult Intelligence Scale – Fjerde udgave (WAIS-IV) er en test til vurdering af intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne i alderen 16-90 år. Wechslers skalaer er de mest internationalt anerkendte tests til vurdering af børn, unge og voksnes kognitive evner. Denne fjerde udgave blev lanceret i 2011 med nye delprøver bl.a. for at give bedre mål for arbejdshukommelse, forarbejdningshastighed og ”fluid reasoning”. WAIS-IVs struktur er baseret på en inddeling af delprøverne i fire indeks: Verbal forståelse, Perceptuel Ræsonnering, Arbejdshukommelse og Forarbejdningshastighed. Derudover kan man beregne intelligenskvotienten for hele skalaen, hvilket er den score man gerne betegner som intelligens eller IQ.
Vi tilbyder testning med WAIS-IV og udarbejder naturligvis en resultatrapport tilpasset dit behov. Priser fra kr. 4000 + moms, prisen afhænger af omfanget for den evt. supplerende rapport. Kontakt os og drøft aktuelle behov og muligheder.

D2-testen: Er en ren koncentrations- og opmærksomhedstest i den forstand, at den stort set er uafhængig af intelligens. Den består af en enkel overstregningsopgave, som udføres under et betydeligt tidspres og kræver fuld opmærksomhed og intens koncentration.

Testresultatet kan anvendes i mange sammenhænge, hvor ændringer i tempo, opmærksomhed og koncentration hører til symptomerne. I kliniske sammenhænge kan D2-testen blandt andet bruges til at diagnosticere kognitive problemer, hjerneskader og ADHD.

NEO-PI-R: Er en test hvis anvendelsesmuligheder inden for det kliniske område strækker sig fra assesment og kliniske undersøgelser over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning. Den kan f.eks. bruges til at udvælge hvilke personlighedsmæssige emner, der primært skal fokuseres gennem arbejde i terapi og behandlingen generelt. I praksis kan det være, at den unge scorer højt på iderigdom og lavt på handling/aktivitet, hvilket giver oplagt og synlig mulighed for fokus. Generelt vil man tage udgangspunkt i såvel ressource som problemområder og lave en behandlingsplan ud fra dette.

NEO PI-R består af 240 spørgsmål, som testpersonen selv skal besvare og, det tager 30-40 minutter at besvare dem. Testen opgøres på fem overordnede faktorer: neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Testen er udover disse fem domæner eller faktorer yderligere opdelt i seks facetter, der er mere snævre personlighedstræk. Således består den lange udgave af testen af 30 personlighedsfacetter og fem personlighedsfaktorer.

SIFFM: Er et semistruktureret interview. SIFFM bygger på samme model, som kendes fra NEO PI-R, nemlig vurdering af funktionelle og dysfunktionelle personlighedstræk på fem overordnede domæner og 30 snævre facetter.

SIFFMs tilgang til vurdering af fem-faktor modellen, fokuserer på først at identificere  iøjefaldende træk og derefter vurdere, om disse træk er tilpassede eller utilpassede i forhold til den sociale, professionelle og personlige kontekst, som vedkommende fungerer i.

I forhold til NEO PI-R, som testen med fordel kan anvendes sammen med, tager SIFFM et mere klinisk afsæt, ligesom den kan anvendes i situationer, hvor respondenten af forskellige grunde ikke selv kan læse spørgsmålene i NEO PI-R.

BRIEF-V: Er et standardiseret todelt spørgeskema. Begge spørgeskemaer med 80 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt.

BRIEF-V er velegnet til vurdering af eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD.

Udsagnene kan grupperes i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori, De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering, metakognition og generel eksekutiv funktion.

Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering. samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, Skala for Negativitet samt Skala for Usædvanlige Besvarelser.