Undersøgelser/test

Udredning og testning af børn, voksne, adoptivforældre samt jobrelaterede afklaringer

 

  • Børn, Unge og Voksne med koncentrationsvanskeligheder og sociale-, kontakt-  

og konfliktproblemer.  –læs mere –

  • Rekruttering –link pjece-
  • Job- erhversafklaring i forbindelse med langtidssygemelding, omskoling, revalidering, flexjob, pension mv.

Følgende test anvendes typisk:

ASRS v.1.1: Er en symptomcheckliste bruges som hjælp til at screene for ADHD hos voksne patienter . Spørgsmålene er i overensstemmelse med DSM-IV-TR-kriterierne.

WAIS III: Er en kognitiv test, til vurdering af intellektuelt funktionsniveau hos voksne i alderen 16-70 år. Den består af op til 14 delprøver, som undersøger forskellige sider af personens intelligens. De 14 delprøver er fordelt på 7 verbale prøver og 7 performance prøver. Målet med testen er at få indblik i den unges præstationsniveau i forhold til de enkelte prøver og dermed funktionsområder. Wais testen giver bl.a. forståelse for den enkeltes arbejdsmetoder, hukommelse, koncentrationsevne, målrettethed og motivation til at overvinde vanskeligheder.

D2-testen: Er en ren koncentrations- og opmærksomhedstest i den forstand, at den stort set er uafhængig af intelligens. Den består af en enkel overstregningsopgave, som udføres under et betydeligt tidspres og kræver fuld opmærksomhed og intens koncentration.

Testresultatet kan anvendes i mange sammenhænge, hvor ændringer i tempo, opmærksomhed og koncentration hører til symptomerne. I kliniske sammenhænge kan D2-testen blandt andet bruges til at diagnosticere kognitive problemer, hjerneskader og ADHD.

NEO-PI-R: Er en test hvis anvendelsesmuligheder inden for det kliniske område strækker sig fra assesment og kliniske undersøgelser over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning. Den kan f.eks. bruges til at udvælge hvilke personlighedsmæssige emner, der primært skal fokuseres gennem arbejde i terapi og behandlingen generelt. I praksis kan det være, at den unge scorer højt på iderigdom og lavt på handling/aktivitet, hvilket giver oplagt og synlig mulighed for fokus. Generelt vil man tage udgangspunkt i såvel ressource som problemområder og lave en behandlingsplan ud fra dette.

NEO PI-R består af 240 spørgsmål, som testpersonen selv skal besvare og, det tager 30-40 minutter at besvare dem. Testen opgøres på fem overordnede faktorer: neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Testen er udover disse fem domæner eller faktorer yderligere opdelt i seks facetter, der er mere snævre personlighedstræk. Således består den lange udgave af testen af 30 personlighedsfacetter og fem personlighedsfaktorer.

SIFFM: Er et semistruktureret interview. SIFFM bygger på samme model, som kendes fra NEO PI-R, nemlig vurdering af funktionelle og dysfunktionelle personlighedstræk på fem overordnede domæner og 30 snævre facetter.

SIFFMs tilgang til vurdering af fem-faktor modellen, fokuserer på først at identificere  iøjefaldende træk og derefter vurdere, om disse træk er tilpassede eller utilpassede i forhold til den sociale, professionelle og personlige kontekst, som vedkommende fungerer i.

I forhold til NEO PI-R, som testen med fordel kan anvendes sammen med, tager SIFFM et mere klinisk afsæt, ligesom den kan anvendes i situationer, hvor respondenten af forskellige grunde ikke selv kan læse spørgsmålene i NEO PI-R.

BRIEF-V: Er et standardiseret todelt spørgeskema. Begge spørgeskemaer med 80 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt.

BRIEF-V er velegnet til vurdering af eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD.

Udsagnene kan grupperes i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori, De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering, metakognition og generel eksekutiv funktion.

Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering. samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, Skala for Negativitet samt Skala for Usædvanlige Besvarelser.